گروه کاروفناوری متوسطه اول استان البرز
گروه کاروفناوری متوسطه اول استان البرز

راهنمای کتاب پایه هفتم
ارسال در تاريخ سه شنبه 15 بهمن1392 توسط سرکار خانم خیامی-سرکار خانم نظری

برای مشاهده و دانلود کتاب کار و فناوری پایه هفتم    اینجا   کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود راهنمای کتاب به تفکیک پودمان ها   اینجا   کلیک کنید 

برای مشاهده و دانلود نمونه فعالیت همکاران   اینجا  کلیک کنیدنتایج عملکرد چهارگانه پایگاه
ارسال در تاريخ سه شنبه 13 خرداد1393 توسط سرکار خانم خیامی-سرکار خانم نظری

اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮري ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ درس ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري

 

ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان – ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 92-93

 

ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ICT

 

رتبه

 نام ونام خانوادگی

استان

ملاحظات

1

هدیه  بلبل تربتی

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

 

2

ﻣﻬﯿﻦ ﺻﻔﺮي

ﻓﺎرس

 

3

ﺑﻬﻨﺎم ﮐﺮﯾﻤﯽ زﯾﻮه

اردﺑﯿﻞ

مشترک

3

ﻟﯿﻼ وﺣﺪاﻧﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

مشترک

3

ﺳﯿﺪه ﺳﻤﯿﻪ ﺟﺰاﯾﺮي

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري

ﻣﺸﺘﺮك

                                                                                                                                                                                                               

2-ارزشیابی  آموزشی

 

رتبه

نام ونام خانوادگی

استان

ملاحظات

1

زینب خیامی – مریم نظری شیزری

البرز

 

2

مریم گرایلو

گلستان

 

3

محسن اصغری

مازندران

مشترک

3

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺪادادي

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري

ﻣﺸﺘﺮك

3

ﻋﺰت ﻟﺸﮕﺮي

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﺘﺮك

 

3 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 

رتبه

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﻣﻼﺣﻈﺎت

1

ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻃﯿﻼﻧﯽ

ﮔﻠﺴﺘﺎن

 

 

2

اﺣﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ

ﻫﻤﺪان

ﻣﺸﺘﺮک

 

2

اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﮑﻨﺪرﺧﻮاﻧﯽ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﻣﺸﺘﺮک

 

3

ﺻﺎﺑﺮه ﺑﺬراﻓﺸﺎن

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان

ﻣﺸﺘﺮك

 

3

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﯿﺪري

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﻣﺸﺘﺮك

 

 

4 –نقد و بررسی و تحلیل محتوی

رتبه

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﻣﻼﺣﻈﺎت

1

ﻟﯿﻼ ﻣﺮادﯾﺎن

ﻫﻤﺪان

 

2

ﺳﻌﯿﺪ اﮐﺒﺮي اﻗﺪام

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان

 

3

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰي

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﻣﺸﺘﺮك

3

ﻣﺮﯾﻢ اﻟﺴﺎدات اﺳﺪي

اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﺸﺘﺮك

3

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺘﯽ

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري

ﻣﺸﺘﺮكکتاب هشتم
ارسال در تاريخ دوشنبه 29 اردیبهشت1393 توسط سرکار خانم خیامی-سرکار خانم نظری
با سلام

همکاران محترم کاروفناوری جهت رویت پیش نویس کتاب پایه هشتم به سایت پایگاه کیفیت بخشی درس کاروفناوری مراجعه نمایید .ارسال در تاريخ چهارشنبه 24 اردیبهشت1393 توسط سرکار خانم خیامی-سرکار خانم نظری


عطر شکوفه های همیشه بهار علم و دانشتان بادمعلم گرامی وقتي كشتي عمر انساني از مسير مدرسه عبور مي كند دستان تو لبريز از فانوس مي شوند و از امواج سهمگين ايام، عبورش مي دهي و چون نسيمي كه كشتي را به سمت ساحل سعادت و خجستگي هدايت مي كند بر بلنداي كلمه مي ايستي و «ديدارآشنا» را مژده اش مي دهي. دستیابی به قلل مرتفع علم معرفت را برایتان آرزو داریم و جهان آکنده ...

 تصاویر برخی از فعالیت های استان
ارسال در تاريخ یکشنبه 31 فروردین1393 توسط سرکار خانم خیامی-سرکار خانم نظری

اسلایدر